30 Ditët

Logo-30DITET

Dobia kryesore e agjërimit është bindja ndaj urdhrit të Allahut dhe arritja e devotshmërisë. Është një lidhje e sinqertë mes njeriut dhe Zotit.

Krahas dobisë shpirtërore e fetare të agjërimit për besimtarin, agjërimi sjell edhe dobi të shumta sociale, ekonomike, shëndetësore etj., madje edhe në vetë personalitetin e njeriut dhe psikologjinë e tij.