noImg
Imsaku/Syfyri
noImg
L. e Diellit
noImg
Dreka
noImg
Ikindia
noImg
Akshami
noImg
Jacia

LUTJE PEJGAMBERIKE

O Allahu im, vetëm Ty të takon falënderimi. Ti je Drita (Ndriçuesi) e qiejve dhe i Tokës dhe i çdo gjëje që gjendet mes tyre. Ti je Mbajtësi i qiejve dhe i Tokës i çdo gjëje që gjendet mes tyre. Ti je i Vërteti. Premtimi Yt është i vërtetë. Fjala Jote është e vërtetë. Takimi me Ty është i vërtetë. Xheneti dhe Xhehenemi janë të vërtetë. Të Dërguarit e Tu janë të vërtetë dhe Muhamedi është i vërtetë. Dita e Fundit është e vërtetë. O Allah, vetëm Ty të dorëzohem, Ty të besoj, Ty të mbështetem, Ty të drejtohem, për Ty armiqësohem dhe gjykimin Tënd kërkoj. M’i fal gabimet e mëparshme dhe të tashmet, ato që i kam bere fshehurazi dhe haptazi. Ti je i pari dhe i fundit. Nuk ka të denjë për t’u adhuruar, përveç Teje.

O Allahu im, lavdëruar qofsh sa qiejt dhe toka dhe sa ka ndërmjet tyre, dhe aq sa Ti dëshiron prej gjërave të tjera. Ti je i denjë për t’u lavdëruar dhe falënderuar. Gjëja më e drejtë që ka thënë robi e të gjithë ne jemi robërit e Tu - është: O Allah, askush s’mund ta privojë atë të cilit Ti i jep, dhe askush s’mund t’i japë atij të cilin Ti e privon. Askush s’mund të na sjellë dobi (pasuri), përveç Teje, dhe e gjithë dobia (pasuria) është prej Teje.

O Allahu im, m’i fal të gjitha gjynahet, të voglat dhe të mëdhatë, të parat dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshehtat.

O Allahu im, më forco në fend Tënde, më udhëzo, dhe më bëjë shkak për udhëzimin e të tjerëve.

O Allahu im, kërkoj shpëtim në kënaqësinë Tënde nga zemërimi Yt dhe në faljen Tënde nga dënimi Yt, dhe kërkoj shpëtim te Ti nga vetë Ti. Unë, sado të përpiqem, nuk mund të arrijë të të lavdëroj ashtu si e meriton Ti. Ti je i lartësuar ashtu sikurse e ke cilësuar Veten.

O Allahu im, më ruaj nga dënimi i varrit, nga sprovat e Dexhallit, dhe nga sprovat e jetës e të vdekjes. O Allah, më mbroj nga gjynahet dhe nga borxhi.

O Allahu im, unë i kam bërë shumë padrejtësi vetes sime dhe i pranoj gjynahet që kam bërë, prandaj m’i fal të gjitha gjynahet, se nuk i falë askush tjetër përveç Teje.

O Allahu im, kërkoj prej Teje dashurinë Tënde, dashurinë e atij që të do dhe veprën që më sjell te dashuria Jote. Allahu im, bëje dashurinë ndaj Teje më të dashur për mua sesa dashurinë ndaj vetes sime, ndaj familjes sime dhe ndaj ujit të ftohtë.

O Allah, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet tona dhe na mbroj nga nënçmimi i dunjasë dhe nga dënimi i Ahiretit.

O i Gjalli i përjetshëm, o Mbajtësi dhe Mbikëqyrësi i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkojmë ndihmë dhe mbrojtje. Na i ndreq të gjitha punët tona dhe mos na lërë të mbështetemi në vetët tonë as sa një kapsallitje e syrit.

O Allah, mëshirën Tënde e kërkoj. Mos më lër të mbështetem në vetën time as sa një kapsallitje e syrit dhe përmirësoma gjendjen time. Nuk ka të denjë për t’u adhuruar, përveç Teje. O Allah, kërkojmë mbrojtje nga sherri i armiqve tanë dhe Ti je kujdestari ynë ndaj tyre.

O Allah, na ndihmo që të të kujtojmë, të të falënderojmë e të të adhurojmë në mënyrën më të mirë. O Allah, na e përtërit imanin në zemrat tona.

O Allah, më bëj të mjaftohem me hallallin Tënd e të mos bie në haramet e Tua, më pasuro me dhuntinë Tënde dhe më bëj të pavarur nga çdokush tjetër përveç Teje.

O Allahu im, kërkoj të gjitha mirësitë e Tua në këtë dynja dhe në botën tjetër, ato që i di dhe ato që nuk i di. Kërkoj mbrojtën Tënde nga të gjitha të këqijat në këtë dynja dhe në botën tjetër, ato që i di dhe ato që nuk i di.

O Allah, kërkojmë nga Ti ato mirësi që t’i ka kërkuar i Dërguari Yt, Muhamedi  dhe kërkojmë mbrojtje prej të këqijave nga të cilat të kërkoi mbrojtje i Dërguari Yt, Muhamedi . Ti je Ai nga i cili kërkojmë ndihmë. S’ka fuqi dhe ndryshim pa vullnetin dhe ndihmën Tënde.

O Allahu im, kërkoj nga Ti të mirat të cilat i ka kërkuar robi dhe i Dërguari Yt, Muhamedi . Kërkoj mbrojtje nga çdo gjë që kërkoi mbrojtje robi Yt dhe i Dërguari Yt, Muhamedi . Dhe te lus Ty, o Zot, që çdo çështje timen ta përfundosh me të mirë.

O Allah, kërkoj nga Ti Xhenetin dhe çdo fjalë a vepër që më afron drejt tij, dhe kërkoj mbrojtje nga Xhehenemi dhe çdo fjalë a vepër që më afron drejt tij. O Allahu im, kërkoj nga Ti lehtësimin e punëve të mira dhe largimin nga punët e këqija. Të lus të më japësh dashuri ndaj skamnoreve dhe ndaj të vobektëve, dhe më fal e më mëshiro. O Zot, nëse dëshiron ta sprovosh ndonjë popull, ma merr shpirtin mua dhe mos më sprovo. O Zot, kërkoj dashurinë Tënde dhe dashurinë e atyre që të duan Ty, si dhe dashurinë ndaj veprave që më afrojnë te Ti.

O Allah, më bëj dobi me dijen që ma ke mësuar dhe me mundëso mësimin e asaj dijeje që më bën dobi.

O Allah, kërkoj nga Ti dije të dobishme, furnizim të mirë (hallall) dhe vepra të pranuara te Ti.

O Allah, s’ka dyshim se Ti je Falësi i Madh, Bujari, Ti e do faljen, andaj na fal.

O Allah, më ruaj nëpërmjet Islamit kur të jem në këmbë, kur të jem i ulur, kur të jem i shtrirë. O Allah, mos i lejo armiqtë e mi të gëzohen me fatkeqësitë e mia. O Allah, kërkoj nga Ti çdo të mirë që është në dorën Tënde, dhe kërkoj mbrojtje nga çdo e keqe që është në dorën Tënde. O Allah, kërkoj shpëtim te Ti prej frikës dhe koprracisë, prej pleqërisë së thellë, prej sprovave të kësaj bote dhe prej dënimit të varrit.

O Allah, ne i kemi bërë shumë padrejtësi vetëve tona. Askush nuk i fal gjynahet, përveç Teje. Fali gjynahet tona dhe na mëshiro. Ti je Falësi i Madh dhe Mëshirëploti.

O Allah, m’i fal gabimet e mia, paditurinë time dhe tejkalimin e kufijve në jetën time. Ti i di ato më mirë sesa unë. O Allah, m’i fal gjynahet që i kam bërë në tallje dhe ato që i kam bërë me seriozitet, ato që i kam bërë pa dashje dhe ato që i kam bërë qëllimisht. Dhe të gjitha këto gjinden tek unë.

O Allah, Ty të dorëzohem, Ty të besoj, vetëm te Ti mbështetem, te Ti drejtohem dhe për Ty armiqësohem. Duke dëshmuar se nuk meriton të adhurohet askush, përveç Teje, kërkoj mbrojtje nga madhëria Jote të mos më shpiesh në rrugë të humbur. Ti je i Gjalli që nuk vdes, ndërsa xhinët dhe njerëzit vdesin.

O Allah, të lutemi na mundëso të përfitojmë nga mëshira dhe nga falja Jote. Kërkojmë shpëtim te Ti nga çdo gjynah. Kërkojmë furnizim me çdo të mirë. Kërkojmë prej Teje shpërblimin me Xhenet dhe shpëtimin nga Zjarri (Xhehenemi).

Kërkoj faljen e Allahut të madhërishëm, përveç të Cilit nuk ka të denjë për t’u adhuruar, Atij që është i Gjallë dhe Mbikëqyrës i përhershëm, dhe Atij i pendohem.

O Allah, më jep shëndet në trupin tim, më jep shëndet në dëgjimin tim, më jep shëndet në shikimin tim. Nuk ka të denjë për t’u adhuruar, përveç Teje.

O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde nga rënia prej lartësisë, nga rrënimi, nga përmbytja në ujë, dhe nga djegia. O Allah, më ruaj që të mos më mposht shejtani në agoninë e vdekjes. O Allah, mos më bëj prej atyre që vriten në rrugën Tënde si dezertor. Dhe kërkoj mbrojtjen Tënde që të mos vdes nga helmimi (i gjarpërinjve).

O Allah, më ruaj nga uria dhe nga tradhtia.

O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde nga dita e keqe, nga nata e keqe, nga ora e keqe, nga shoqëruesi i keq, dhe nga komshiu i keq. O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde nga paaftësia dhe nga dembelizmi, nga frika dhe nga koprracia, nga pleqëria dhe nga ngurtësimi i zemrës, nga shkujdesja dhe nga varfëria, nga poshtërimi dhe nga vobektësia. O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde nga fukarallëku, nga mosbesimi (kufri), nga shthurja (fisku), nga përçarja, nga dyfytyrësia, nga fama e rreme dhe nga shtirja (riaja). Kërkoj mbrojtjen Tënde nga shurdhësia, nga verbëria, nga çmenduria, nga lebra dhe nga çdo sëmundje e keqe. O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde nga fqinjët e këqij në vendbanimin e përhershëm, sepse fqinji endacak (shtegtar) është gjithnjë në lëvizje.

PYETJET

LEXO KURAN

No Image Shkarko Këtu si PDF

LEXO HADITHE

VAKTIA

logo