30 Ditët

Logo-30DITET

Agjërimi i obligohet çdo muslimani që e arrin muajin Ramazan apo ndonjë ditë të tij duke qenë në moshë të rritur, i aftë mentalisht dhe i shëndoshë fizikisht.

Është e ndaluar të agjërojë: Femra gjatë ciklit mujor si dhe gjatë lehonisë.

Ata që lirohen nga agjërimi janë dy kategori;

Me lirim të përhershëm: Pleqtë (që janë të lodhur) dhe ata që kanë sëmundje kronike të pashërueshme.

Me lirim të  përkohshëm;  të sëmurët që presin shërim, udhëtarët, gratë shtatzëna dhe gjidhënëset.