Asnjëherë mos e harro qëllimin e krijimit

Asnjëherë mos e harro qëllimin e krijimit

Dita e nëntëmbëdhjetë e Ramazanit   Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Në xhamitë, që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i Tij, Atë e lavdërojnë në mëngjes dhe mbrëmje, njerëz, të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur Allahun dhe të...
Urdhëroje familjen tënde që të falin namazin

Urdhëroje familjen tënde që të falin namazin

Dita e tetëmbëdhjetë e Ramazanit   Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Urdhëroje familjen tënde, që të falë namazin dhe këmbëngul për këtë! Ne nuk të kërkojmë ty ndonjë ushqim (rizk): jemi Ne që të ushqejmë! Përfundimi i lumtur qëndron në frikën ndaj...
Çdo të premte pastrohu, vishu bukur dhe fale xhumanë

Çdo të premte pastrohu, vishu bukur dhe fale xhumanë

Dita e shtatëmbëdhjetë e Ramazanit   Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “O besimtarë, kur të thirreni për (të falur) namazin (e xhumasë) në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtinë! Kjo, që ta dini, është më mirë për...
Fali pesë namazet e detyrueshme ditore

Fali pesë namazet e detyrueshme ditore

Dita e gjashtëmbëdhjetë e Ramazanit   Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Në qoftë se do të kryeni namazin, do të jepni zekatin, do të besoni të dërguarit e Mi, do t’i ndihmoni ata dhe do t’i jepni vullnetarisht hua Allahut, atëherë, patjetër që Unë do...
Jepja besën Allahut se do ta falësh rregullisht namazin

Jepja besën Allahut se do ta falësh rregullisht namazin

Dita e pesëmbëdhjetë e Ramazanit   Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz! Por ju, përkundrazi, më shumë po e parapëlqeni jetën e kësaj bote, ndonëse jeta tjetër është më e...