Fale namazin gjithmonë dhe duke qenë i përulur

Fale namazin gjithmonë dhe duke qenë i përulur

Dita e tridhjetë e Ramazanit Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Me të vërtetë, janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre.” (Kurani, 23:1-2)   Thënie profetike Amaneti i fundit i të Dërguarit të Allahut ﷺ kur i erdhi...
Merr avdes mirë dhe fale namazin në xhami

Merr avdes mirë dhe fale namazin në xhami

Dita e njëzetetetë e Ramazanit Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Faltoret e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe Ditën e Fundit, që falin namazin dhe japin zekatin e që nuk i frikësohen askujt, përveç Allahut. Sigurisht...
Fale namazin në kohën e caktuar

Fale namazin në kohën e caktuar

Dita e njëzeteshtatë e Ramazanit Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Me të vërtetë namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar.” (Kurani, 4:103)   Thënie profetike Abdullah ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “E pyeta të...
Mos lejo që imani(besimi) yt të vihet në pikëpyetje

Mos lejo që imani(besimi) yt të vihet në pikëpyetje

Dita e njëzetepestë e Ramazanit Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Çdo njeri është peng i veprave të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë; të cilët në kopshtet e Xhenetit pyesin njëri-tjetrin për keqbërësit: “Çfarë ju ka sjellë në Sekar (vend në...